dijous, 21 de maig de 2009

Tres zones verdes a la ciutat amb el Pla Zapatero: Bòbila Saltó, Ca n’ Alzamora i Avinguda Olimpíades

Ja s’han començat les obres, i avancen a bon ritme, de tres zones verdes a la ciutat: el nou parc Tarradelles (en l’antiga Bòbila Saltó), l’acabament del parc Ca n’Alzamora, situat al carrer Antoni Sedó (més l’enderroc de les antigues naus) i una nova zona verda a l’avinguda de les Olimpíades.


El nou parc que s’està construint als terrenys de l’antiga Bòbila Saltó (Plaça Tarradelles) és el projecte que compta amb un major finançament dels 31 (enllaç) subvencionats pel Pla Zapatero a Rubí, amb un pressupost d’adjudicació de 2.002.000 euros. Aquest solar està delimitat: al nord, pel carrer de Sant Fe; a l’oest, pel carrer del general Castaños; al sud, per la façana posterior de les vivendes del carrer de Les Basses.


El parc de la Bòbila Saltó tindrà 8000 m2 amb un desnivell màxim de 8 metres entre el nivell més alt i el més baix. És aquesta pendent, que actualment té el terreny, la que ha condicionat el disseny del nou parc. El projecte contempla la creació de 3 plataformes relacionades entre elles per un sistema d’escales i rampes-escala amb pendents inferiors al 2 %.

A la plataforma inferior, a l’alçada del carrer General Castaños, hi haurà la part més enjardinada, amb camins i espais d’estada on es combinen peces de sauló, parterres i paviment. També és l’espai destinat a la plantació d’arbrat. S’ha previst la creació de sistemes de reg per microaspersió i degoteig. La plataforma intermèdia és un espai de transició que funcionarà com a balcó del nivell inferior del parc. Donarà accés al carrer d’Eivissa a partir d’una mitja rampa i un pla inclinat. La plataforma superior se situa a l’alçada del carrer de Santa Fe i integra aquesta via dins la urbanització del parc eliminant les voreres, fet que afavorirà que la velocitat del trànsit disminueixi. És l’espai més propici per fer activitats públiques, per això, la superfície es cobrirà amb paviment mixt i de formigó. A banda de la urbanització i enjardinament de les superfícies, les obres preveuen l’actualització dels serveis existents a la zona (aigua, llum, telèfon i clavegueram), així com la col·locació de mobiliari urbà. Al final de les obres tindrem preparat l’espai per començar una segona fase del projecte, que són les obres d’una nova escola bressol que s’haurà de construir durant el 2010 per a tenir-la en funcionament l’any 2011.

Per altra banda, també s’estan fent les obres d’arranjament complert del parc de Ca n’Alzamora, situat al carrer Antoni Sedó. L’actuació compta amb un pressupost de 437.000 euros. Aquestes consisteixen en diverses actuacions per tal de millorar aquest espai que actualment s’estava deteriorant: solucionar la recollida i canalització de les aigües pluvials, la pavimentació de vials interiors, definir les plantacions i el reg del parc. També s’habilitarà una zona de jocs infantils i s’instal·laran bancs. Aquesta actuació tindrà una durada aproximada de 3 mesos.

Lligat a aquest projecte hi ha l’enderrocament de les naus de l’antiga fàbrica de Can Sedó, que té un pressupost de 110.000 euros, així com l’arranjament de la conca i el cobriment de 100 metres més del torrent d’Oriol que passa pel parc (l’Agencia Catalana de l’Aigua, no ens ha permès cobrir la resta fins a les vies del tren). Obra que té un pressupost de 450.000 euros i que forma part de la inversió municipal de 2009 (enllaç).
Un altre projecte en marxa és la zona verda pròxima a l’escola bressol “La Lluna” ubicada a l’avinguda de les Olimpíades. Es tracta d’uns terrenys posteriors a l’escola que s’urbanitzaran com a zona verda i de jocs infantils. Amb la intervenció també se solucionarà els problemes de drenatge de l’aigua de pluja que provoca l’erosió i l’arrossegament de terres en els patis de l’escola i del seu voltant.
Es projecten diferents plataformes i murs de contenció, camins interiors per a vianants, canalització soterrada i superficial d’aigües, paviments, enjardinament dels parterres i talussos, arbrat, mobiliari urbà, enllumenat públic i jocs infantils. Les obres tenen un pressupost de 318.500 euros i es preveu 5 mesos d’obres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada