divendres, 9 d’octubre de 2009

Manifest del món local socialista

En un acte a la seu central del PSC que ha comptat amb més de 200 alcaldes, regidors i portaveus socialistes a les corporacions municipals de tot Catalunya, el secretari de Política Municipal del PSC i alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha presentat aquest vespre el “Manifest del món local socialista sobre finançament local” en el que els socialistes catalans reclamem “no postergar l’entrada en vigor del nou model de finançament dels municipis més enllà del 2011”.

Hereu ha demanat una “veu alta i clara del món socialista” en moments de crisi econòmica, ja que “els socialistes som els que representem més ciutadans a Catalunya”. “El municipalisme català ha de parlar amb claredat i fer arribar les seves propostes”, ha defensat el dirigent del PSC, per qui “tirar endavant els projectes dels nostres pobles i ciutats serà la principal contribució que farem en el combat polític per Catalunya”.

La reunió ha comptat, també, amb la presència de l’alcalde de Sabadell i president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manel Bustos, i amb el secretari general del grup socialista al Congrés, Daniel Fernández, en tant que responsable de traslladar a les Corts les reclamacions del municipalisme català, ha donat el vist i plau al Manifest. Un text que també demana, entre d’altres qüestions, “definir un model de participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya com a instrument que contribueixi a la suficiència financera dels ens locals”.
Aquí teniu el text senser del Manifest:
Manifest del món local socialista sobre finançament local

Les ciutats i pobles de Catalunya, de la mà del municipalisme progressista, han estat i seguiran sent motor de progrés del país.

Els ajuntaments som agents actius del canvi i la transformació i volem desenvolupar totes les oportunitats que tenim amb ambició i rigor i sempre al servei dels ciutadans.

Volem contribuir a la gestió d’un nou model de creixement econòmic que es sustenti en la innovació, la indústria i el coneixement i que de forma esglaonada substitueixi el pes que el sector immobiliari ha tingut en l’economia catalana i espanyola.

No podem oblidar que a l’any 2003 la inversió de la Generalitat en els ens locals era de 371 milions d’euros, i des de l’arribada dels governs d’Entesa aquest import ha augmentat el 2009 fins a 1.038 milions. I tampoc oblidem els 1.276 milions d’euros que el Govern d’Espanya ha invertit en els Fons d’Inversió Local 2009 per als ajuntaments catalans, i que han significat 60.000 llocs de treball.

Però a dia d’avui, els ajuntaments de Catalunya hem arribat a una situació financera límit. A la tradicional manca d’ingressos propis cal afegir les conseqüències de l’actual situació econòmica, el generalitzat descens de l’activitat econòmica i la disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part de l’Estat.

És una situació agreujada pel cost econòmic que ha suposat la continua assumpció de competències que no són pròpies però a les que els ajuntaments han hagut de fer front d’acord a les noves legislacions aprovades pels parlaments de l’Estat i de Catalunya.

A aquestes circumstàncies cal d’afegir que, en els darrers temps s’han multiplicat les demandes socials i els ajuntaments ens hem vist obligats a detreure recursos per a fer front a aquestes demandes, recursos que, en altres circumstàncies, anirien destinats a la inversió o a altres serveis i necessitats.

Tot això ens porta a una pràctica situació d’ofegament econòmic i en la que molts ajuntaments es troben en greus dificultats per tancar els seus pressupostos.

Davant d’aquesta situació, els socialistes catalans proposem:

1. El nou model de finançament local no pot postergar la seva entrada en vigor més enllà del 2011. Per tal d’accelerar els seus treballs posarem en marxa una comissió interna per tal de proposar un nou model.

2. Cal definir un model de participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya com a instrument que contribueixi a la suficiència financera dels ens locals.

3. Tot i reconeixent la importància que ha tingut el Fons d’Inversió Local del 2009 que ha permès mantenir la inversió en molts municipis i generar recursos per a les empreses i llocs de treball per al nostres ciutadans, en el Fons del 2010, cal que el percentatge del 15% que estableix per a despesa corrent relacionada amb l’educació, augmenti fins a un 30% i pugui ser destinat també a polítiques socials i d’emergència social. Aquest percentatge serà flexible, és a dir, constitueix un màxim però no pas un mínim.

4. Cal concretar i fer efectiu el compromís de la Generalitat de vehicular el màxim de recursos mobilitzables possibles, dels destinats a polítiques socials, a través dels ajuntaments, donat que els municipis estan essent com sempre l’administració que més durament ha de treballar per ajudar les famílies fortament afectades per la crisi.

5. Donar suport a la negociació durant la tramitació parlamentària del projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat, de les propostes presentades per les entitats municipalistes (FEMP, FMC i ACM) relatives a:

a. Elevar els lliuraments a compte del 95 al 98%.
b) Elevar el límit d’endeutament del 110 al 130%.
c) Flexibilitzar l’aplicació de la llei d’estabilitat pressupostària a l’exercici 2010 quantificant el límit de dèficit permès per al conjunt de les entitats locals en el 0,35% del PIB.
d) Modificació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
e) Modificació de l’article 193 del Text Refós del TRLRHL en el supòsit de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu.
f) Modificació de l’article 28.3 del Real Decret Legislatiu 1/2004 que aprova el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari en els supòsits de revisió dels valors cadastrals.

6. Traslladar aquesta proposta al grup socialista del Congrés de Diputats perquè, en les parts que afecten a l’Estat, sigui defensada en el procés de tramitació parlamentaria del PGE i al Grup Parlamentari Socialistes- Ciutadans pel Canvi, per la part que correspon als Pressupostos de la
Generalitat del 2010.

Barcelona, 9 d’octubre de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada